Bloog Wirtualna Polska
Są 1 269 783 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

analiza finansowa testy

poniedziałek, 18 sierpnia 2008 20:49
Skocz do komentarzy
Proszę nie sugerować się odpowiedziami, gdyż mogą być błędne J

Test B
Pytania zwykłe: prawda fałsz
Wskaźnik marży bezp. mówi nam o efektach dźwigni połączonej.
Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do całości przedsiębiorstwa.
Kapitał zgromadzony aktualizacji wyceny środków trwałych nie może zostać przeznaczone do podziału.
Agio jest to różnica pomiędzy ceną nominalną a ceną emisyjną i nie wpływa na podwyższenie kapitału akcyjnego.
Jeżeli popyt rośnie przy ustabilizowanej podaży to wywoła to zwyżkowy ruch cen.
Ujemny kapitał pracujący oznacza, że część aktywów bieżących w przedsiębiorstwie finansowana jest kapitałami długoterminowymi.
Im dłuższy jest cykl konwersji kapitału obrotowego tym korzystniej jest dla przedsiębiorstwa.
Skonto kasowe oferuje klientowi upust za wydłużenie płatności w relacji do przyjętego terminu płatności.
Wewnętrzna stopa zwrotu jest to taka stopa procentowa, która czyni firmę obojętną między wyborem inwestowania lub oddawania pieniędzy na procent.
Im większe zmienności strumieni dochodów tym większa jest wymagana stopa zwrotu z kapitału.
Zjawisko pozytywnego efektu dźwigni finansowej nie ma związku z tzw. Osłoną podatkową przedsiębiorstwa.
Koszt kapitału dla przedsiębiorstwa jest stopą stosowaną do zdyskontowania strumieni pieniężnych, przychodów pieniężnych firmy w ten sposób określa jej wartość.
Na fundusz zasobowy spółdzielni wymagany jest coroczny odpis z czystego zysku w wysokości 5% aż do momentu, gdy fundusz ten nie osiągnie wysokości wymienionych udziałów obligatoryjnych.
Finansowe składniki majątku trwałego to krótkoterminowe papiery wartościowe firmy i należności u kontrahentów.
Średni ważony koszt kapitału nie odzwierciedla rzeczywistych poniesionych w przeszłości kosztów kapitału będącego w danym momencie w dyspozycji firmy.

Pytania testowe:
Koszty stałe spółki wynoszą 70000, jednostkowe koszty zmienne 12000, cena wyrobu 6500 to próg rentowności w ujęciu ilościowym
a)    12727
b)    12748
c)    152748

Do podstawowych prac i obowiązków komandytariusza należy:
d)    odpowiedzialnośće)     wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach
f)    odpowiedzialnośćg)     wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach
h)    odpowiedzialnośći)     wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki tylko na zasadzie pełnomocnictwa i prawo do udziału w zyskach i stratach

Zasilanie kapitału akcyjnego może odbywać się:
j)    przez emisję akcji i skutki aktualizacji środków stałych
k)    tylko przez emisję nowych akcji
l)    tylko aktualizacja środków stałych

W analizie ryzyka operacyjnego stosuje się następujące miary ryzyka:
m)    próg rentowności
n)    dźwignię finansową i próg rentowności
o)    próg rentowności, dźwignię operacyjną i marżę bezp.

Factoring właściwy:
p)    podpisanie umowy przelewu wierzytelności wraz z przeniesieniem ryzyka wypłacalności dłużnika na faktora
q)    możliwośćr)     odroczenia płatności odbiorcom powyżej terminów stosowanych w normalnych warunkach
s)    podpisanie umowy przelewu wierzytelności bez przeniesienia ryzyka wypłacalności dłużnika na faktora

Złota reguła bilansowa oznacza:
t)    majątek trwały jest finansowany z zobowiązań bieżących w całości
u)    majątek trwały jest finansowany z kapitałów własnych firmy
v)    majątek trwały jest finansowany z kapitałów stałych

Do majątku trwałego zaliczamy:
w)    zobowiązania bieżące i rzeczowe składniki majątku trwałego
x)    kapitały stałe i długoterminowe papiery wartościowe
y)    należności długoterminowe i rzeczowe składniki majątku trwałego

Jeżeli oprocentowanie kredytu wynosi 10%, stopa opodatkowania 40%, to ile wynosi koszt kapitału obcego:
z)    6%
aa)    10%
bb)    14%

Kredyt kasowy na rachunku bieżącym jest:
cc)    kredytem kasowym przejściowym i odnawialnym
dd)    kredytem otwartym i nieodnawialnym
ee)    kredytem, dla którego należy otworzyćff)     rachunek pomocniczy

Akcje firmy są warte na giełdzie 100 zł, ostania dywidenda została wypłacona w wysokości 14 zł, zakłada się, że wysokość dywidendy będzie rosnąć w tempie 2% rocznie. Ile wynosi koszt kapitału własnego:
gg)    16,28%
hh)    16%
ii)    14%
Test D

Zaznacz zdania prawdziwe: prawda fałsz
Finansowanie obce odbywa się za pomocą spieniężenia środków trwałych.
Pozytywny efekt dźwigni finansowej występuje wówczas, gdy stopa zwrotu od aktywów przewyższa stopę oprocentowania kredytów.
Kapitał zapasowy w spółce z.o.o. nie jest tworzony obligatoryjnie.
Wskaźnik marży bezpieczeństwa mówi nam o efektach dźwigni połączonej.
Finansowanie własne o charakterze wewnętrznym to finansowanie udziałowe.
Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do poszczególnych części przedsiębiorstwa.
Kapitał zgromadzony z aktualizacji wyceny środków trwałych nie może zostać przeznaczony do podziału.
Agio jest to różnica pomiędzy ceną nominalną, a ceną emisyjną i nie wpływa ona na podwyższenie kapitału akcyjnego.
Jeżeli popyt rośnie przy ustabilizowanej podaży, to wywoła to zniżkowy ruch cen.
Finansowanie zewnętrzne własne odbywa się za pomocą przekształceń składników majątkowych.

Zaznacz prawidłową odpowiedź
Koszty stałe spółki wynoszą 390000 zł, koszty zmienne 150000 zł, a sprzedaż 600000 zł, to próg rentowności w ujęciu ilościowym wynosi:
a)    520 sztuk
b)    48 sztuk
c)    87 sztuk
PR = KS / ( 1 – KZ / S)

Do podstawowych praw i obowiązków komandytariusza należy:
d)    odpowiedzialnośće)     wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach
f)    odpowiedzialnośćg)     wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki, prawo do udziału w zyskach i stratach
h)    odpowiedzialnośći)     wobec wierzycieli do sumy komandytowej, prawo do reprezentowania spółki tylko na zasadzie pełnomocnictwa i prawo do udziału w zyskach i stratach

Wskaźnik marży bezpieczeństwa mówi nam o:
j)    o efektach dźwigni połączonej
k)    o ile może zmniejszyćl)     się osiągany obecnie poziom wielkości sprzedaży, zanim zysk operacyjny osiągnie wielkośćm)     dodatnią
n)    o ile może zmniejszyćo)     się osiągany obecnie poziom wielkości sprzedaży, zanim zysk operacyjny osiągnie poziom 0

Zasilanie kapitału akcyjnego może odbywać się następująco:
p)    przez emisję akcji i skutki aktualizacji środków stałych
q)    tylko przez emisję nowych akcji
r)    tylko aktualizacja środków stałych

W analizie ryzyka operacyjnego stosuje się następujące miary ryzyka:
s)    próg rentowności
t)    dźwignię finansową i próg rentowności
u)    próg rentowności, dźwignię operacyjną i marżę bezpieczeństwa

Mamy zainwestować 150 zł każdego roku w ciągu następnych 4 lat począwszy od przyszłego roku. Ile otrzymamy pod koniec czwartego roku, jeśli odsetki wynoszą 10% rocznie:
v)    695,15 zł
w)    2650 zł
x)    742,15 zł
FV = 150 * ( (1,1)4 –1 ) / 0,1

Firma została wyceniona na kwotę 100 tys. zł. Właścicielowi została złożona oferta wykupu firmy za kwotę 180 tys. zł z terminem zapłaty w końcu trzeciego roku. Stopa procentowa oceniona jest na poziomie 25%. Obliczyć obecną wartość oferty:
y)    145,30 tys. zł
z)    92,16 tys. zł
aa)    84,20 tys. Zł
KD = KP / ( 1 + p )N = 180000 / ( 1,25 )3

Firma rozważa dwa projekty. Charakterystyka projektów jest następująca:

 
Projekt A    Projekt B       
-500    -900       
200    0       
400    300       
300    400       
300    300       
0    700    
 
Który projekt należy wybrać:
a)    projekt B, bo NPV = 345
b)    projekt A, bo NPV = 427
c)    projekt A, bo NPV = 218,94
 
 


Im wyższa marża bezpieczeństwa, tym próg rentowności niższy i mniejsze ryzyko.
Test A

Zaznacz zdania prawdziwe: prawda fałsz
Finansowanie obce odbywa się za pomocą spieniężenia środków trwałych.
Pozytywny efekt dźwigni finansowej występuje wówczas, gdy stopa zwrotu od aktywów przewyższa stopę oprocentowania kredytów.
Kapitał zapasowy w spółce z.o.o. nie jest tworzony obligatoryjnie.
Finansowanie własne o charakterze wewnętrznym to finansowanie udziałowe.
Decyzje konstytutywne w przedsiębiorstwie odnoszą się do poszczególnych części przedsiębiorstwa.
Kapitał zgromadzony z aktualizacji wyceny środków trwałych nie może zostać przeznaczony do podziału.
Jeżeli popyt rośnie przy ustabilizowanej podaży, to wywoła to zniżkowy ruch cen.
Finansowanie zewnętrzne własne odbywa się za pomocą przekształceń składników majątkowych.
Dodatni kapitał pracujący oznacza, że część aktywów bieżących w przedsiębiorstwie finansowana jest kapitałami długoterminowymi.
Im dłuższy jest cykl konwersji kapitału obrotowego tym korzystniej jest dla przedsiębiorstwa.
Skonto kasowe oferuje klientowi upust za wydłużenie płatności w relacji do przyjętego terminu płatności.
Im większe zmienności strumieni dochodów tym większa jest wymagana stopa zwrotu z kapitału.
Zjawisko pozytywnego efektu dźwigni finansowej nie ma związku z tzw. Osłoną podatkową przedsiębiorstwa.

Finansowe składniki majątku trwałego to długoterminowe papiery wartościowe firmy i udziały w obcych jednostkach.

Zaznacz prawidłową odpowiedź
Koszty stałe spółki wynoszą 390000 zł, koszty zmienne 150000 zł, a sprzedaż 600000 zł, to próg rentowności w ujęciu ilościowym wynosi:
bb)    520 sztuk
cc)    48 sztuk
dd)    87 sztukWskaźnik marży bezpieczeństwa mówi nam o:
a)    o efektach dźwigni połączonej
b)    o ile może zmniejszyćc)     się osiągany obecnie poziom wielkości sprzedaży, zanim zysk operacyjny osiągnie wielkośćd)     dodatnią
e)    o ile może zmniejszyćf)     się osiągany obecnie poziom wielkości sprzedaży, zanim zysk operacyjny osiągnie poziom 0

Factoring właściwy polega na:
a)    podpisaniu umowy przelewu wierzytelności wraz z przeniesieniem ryzyka wypłacalności dłużnika na faktora
b)    możliwośćc)     odroczenia płatności odbiorcy znacznie powyżej terminów stosowanych w normalnych warunkach
d)    podpisanie umowy przelewu wierzytelności bez przeniesienia ryzyka wypłacalności dłużnika na faktora

Złota reguła finansowa oznacza:
majątek trwały jest finansowany z zobowiązań bieżących w całości
majątek trwały jest finansowany z kapitałów własnych firmy
majątek trwały jest finansowany z kapitałów stałych

 Do majątku trwałego zaliczamy:
zobowiązania bieżące i rzeczowe składniki majątku trwałego
kapitały stałe i długoterminowe papiery wartościowe
należności długoterminowe i rzeczowe składniki majątku trwałego

Jeżeli oprocentowanie kredytu wynosi 10%, stopa opodatkowania 40%, to ile wynosi koszt kapitału obcego:
6%
10%
14%

Kredyt bankowy w rachunku bieżącym jest:
kredytem kasowym przejściowym i odnawialnym
kredytem otwartym i nieodnawialnym
kredytem, dla którego należy otworzyć rachunek pomocniczy

Oszacowano koszt kapitału własnego firmy zakładając, że cena akcji wynosi 2,5 zł, dywidenda przypadająca na jedną akcję, która ma być wypłacona w bieżącym roku wynosiła 0,27 gr., a średnia stopa wzrostu dywidendy 8%. Czy koszt kapitału wynosi:
6%
19,66%
1,76%

Stopień dźwigni operacyjnej mówi o:
a)    podwyższeniu wartości sprzedaży przez zwiększenie zysku netto firmy
b)    zwiększenie zysku operacyjnego przez wzrost wartości sprzedaży firmy
c)    zwiększeniu zysku przypadającego na jedną akcję przez podwyższenie zysku operacyjnego firmy
 
Podziel się
oceń
0
2


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
  • dodano: 05 lutego 2013 8:41

    Wielu praktyków którzy odpadliby przy tym teście, w praktyce biznesowej zdeklasowaliby teoretyka układającego takie testy.

    autor windykator

    blog: http://pamietnikwindykatora.pl/

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

środa, 18 października 2017

Licznik odwiedzin:  133 470  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

O moim bloogu

blog o analizie finansowej

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 133470

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl