Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 948 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Na czym polega rentowność przedsiębiorstwa i jak ją mierzymy?

poniedziałek, 18 sierpnia 2008 20:53
Skocz do komentarzy


Celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych, które sprowadzić można do maksymalizacji zysku. Istotne jest, więc posiadanie mierników, które informowałyby, w jakiej mierze cel ten jest w przedsiębiorstwie realizowany. Temu służy zestaw różnych wskaźników rentowności przedsiębiorstwa. Problem ten jest przedmiotem szczególnego zainteresowania organów księgowości w przedsiębiorstwie, a w aspekcie teoretycznym traktuje o tym teoria rachunkowości. W ogólnym zarysie jest on przedmiotem teorii ekonomii (mikroekonomii).

Rentowność oznacza osiągnięcie z aktywności gospodarczej dodatniego wyniku finansowego. Jest ona miarą ekonomiczną oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa, rozumianą jako wzajemna relacja wyniku finansowego do określonych wielkości ekonomicznych.
Zysk jest nadwyżką przychodów ze sprzedaży towarów i usług nad kosztami uzyskania tych przychodów.

Nadwyżka ta wyraża zysk brutto i określana jest jako dochód, będący podstawą wymiaru podatków.
Możemy także mówić o zysku operacyjnym lub stracie operacyjnej.   
Przedsiębiorstwo może otrzymywać zyski lub straty nadzwyczajne, nie związane bezpośrednio z działalnością produkcyjno – usługową.

Do strat nadzwyczajnych zaliczyć można straty losowe, kary z tytułu niedotrzymania terminu umowy, zanieczyszczania środowiska itp.

Zyski nadzwyczajne związane mogą być np. z przeszacowaniem wartości majątku, kupionego wcześniej po niższych cenach, karami otrzymanymi od nieterminowych dostawców lub dłużników itp.
Ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa, czyli zysk bilansowy, otrzymujemy dodając do zysku operacyjnego zyski nadzwyczajne i odejmując nadzwyczajne straty. Po potrąceniu od zysku bilansowego podatku dochodowego podatku dochodowego, płaconego do budżetu państwa, otrzymujemy zysk netto.  
W teorii rachunkowości wyróżnia się także pojęcia zysku ekonomicznego oraz zysku księgowego. Zysk ekonomiczny jest różnica między ogólną wartością sprzedaży a kosztem ekonomicznym, czyli kosztem, zawierającym także nieujęte w księgowości przedsiębiorstwa ukryte.

Zysk ekonomiczny jest zawsze mniejszy od zysku księgowego, czyli zysku, uwzględniającego tylko koszty jawne, które przechodzą przez przepisy księgowe. Zysk ekonomiczny jest tożsamy z zyskiem księgowym, gdy nie ma kosztów ukrytych.
Zysk netto jest ekonomiczną podstawą finansowania przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa, a także wypłacania dywidendy, czyli dochodów akcjonariuszy spółek.
Należy wskazać na dwie charakterystyczne cechy zysku jako specyficznej formy dochodu:
po pierwsze dochód ten nie może być negocjowany lub ustalany wcześniej, gdyż jest wartością wynikową, rezultatem działalności operacyjnej przedsiębiorstwa
po drugie dochód może być nie tylko dodatni, ale także ujemny – w przypadku poniesienia przez przedsiębiorstwo strat.

Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje rentowności w zależności od tego jako kształt przybiera licznik w relacji do wybranych wielkości ekonomicznych.
Rentowność brutto to miara efektywności w przypadku, gdy w liczniku relacji występuje zysk brutto, czyli zysk bilansowy przed opodatkowaniem.
Rentowność netto oznacza, że w liczniku występuje zysk bilansowy po opodatkowaniu.
Analizując rentowność w wielkościach względnych wyróżnić należy dwa podstawowe mierniki oceny rentowności. Są nimi współczynnik rentowności majątku i stopa zwrotu netto.   

Współczynnik rentowności majątku, który możemy określić jako stopę zysku lub współczynnik zwrotu zainwestowanego majątku wyrażony jest wzorem:
   
                              Rn  =  Zn                         lub                                Rn = Zo
                                         M                                                                      M

gdzie:
Rn – wskaźnik zwrotu zainwestowanego majątku (kapitału)
Zn – zysk netto
Zo – zysk operacyjny
M – zainwestowany majątek

Drugi podstawowy miernik oceny rentowności – stopę zwrotu kapitału netto – możemy wyrazić wzorem.

                                                   Re = Zn         
                                                           Kw

gdzie:
Re – to stopa zwrotu kapitału netto
Zn – zysk netto
Kw – kapitał własny

Miernik wyraża rezultaty aktywności w odniesieniu do jednostki kapitału własnego. Uzupełnieniem tego miernika jest wskaźnik rentowności kapitału udziałowego (akcyjnego)

                                                  Ru = Zn   
                                                          Ka

gdzie:
Ru – wskaźnik rentowności kapitału udziałowego (akcyjnego)
Zn – zysk netto
Ka – kapitał akcyjny

Jeśli aktywność przedsiębiorstwa pokryta jest w całości kapitałem własnym – rentowność kapitału jest równa rentowności majątku.
Są to najczęściej stosowane wskaźniki ilustrujące efektywność działalności przedsiębiorstwa.
Aby określić, czy efektywność ta rośnie czy zmniejsza się, trzeba dokonać porównania poszczególnych wskaźników z różnych okresów. Wartość poznawcza tych wskaźników wzrasta, jeśli będziemy mieć możliwość ich porównania z analogicznymi wskaźnikami innych firm branży jako całości.

W pracach teoretycznych i praktyce księgowej przedsiębiorstwa stosuje się poza wskazanymi wyżej – wiele innych wskaźników, które dostarczają informacji o efektywności różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Są to wskaźniki szczegółowe w odróżnieniu od wskazanych wyżej wskaźników syntetycznych. Ich dobór zależy od celu analizy.

Możliwe jest np. sformułowanie zestawu wskaźników produkcyjności, które dostarczają informacji o stopniu wykorzystania danego czynnika produkcji. Może to być np. wskaźnik produkcyjności trwałych, materiałów, siły roboczej: mogą to być wskaźniki chłonności – materiałów, pracy, energii itp.  

A oto niektóre szczegółowe wskaźniki rentowności
wskaźniki zyskowności na jedną akcję:

                         zysk netto                              
       liczba akcji (udziałów)

Określa, jaka część zysku przypada na jedną akcję. Jest sygnałem o celowości zwiększania lub zmniejszania zaangażowania kapitałowego w przedsiębiorstwo.

wskaźnik dywidendy na jedną akcję:

                                  zysk przeznaczony na dywidendy
                                          liczba akcji (udziałów)

Informuje o stopniu zyskowności (rentowności) każdej akcji, posiadanej w przedsiębiorstwie

wskaźnik relacji ceny rynkowej akcji do zysku na jedną akcję:

                                cena rynkowa akcji             
                                zysk na jedną akcje

Informuje o efektywności lokat kapitałowych – przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowymwskaźnik wypłaty dywidendy na stosunku do zysku na jedną akcję:

                         dywidenda na jedną akcję
                              zysk na jedną akcję

wskazuje jaka część zysku przeznaczona została dla akcjonariuszy, a jaka na potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa

wskaźnik rentowności zatrudnienia:

                                      zysk netto
                           przeciętny stan zatrudnienia  

informuje o efekcie finansowym, wypracowanym przez jednego zatrudnionego w danym okresie obliczeniowym.

Wskaźniki tego rodzaju można mnożyć – w zależności od potrzeb analizy. Bardziej szczegółowo traktuje o poruszanych tu zagadnieniach teoria rachunkowości.  

Współczynnik płynności (Wpł):

                    Wpł =                 płynne aktywa (zapasy + należności + gotówka)
                                płynne pasywa (zobowiązania + spłata kredytów krótkoterminowych)

Współczynnik ten określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych bieżącymi aktywami przedsiębiorstwa, czyli jego zdolność do pokrywania bieżących zobowiązań.
Płynność firmy będzie tym większa, im większa będzie przewaga aktywów nad wielkością pasywów. Współczynnik winien, więc być większy od jednostki.

Współczynnik aktywności (Wa):

                  Wa = należności + gotówka w kasie
                                zobowiązania + spłata kredytów

Wskazuje on na stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami w wysokim stopniu płynności. Powinien być większy lub równy jedności.

Współczynnik obsługi długów (Wod)

                Wod = zysk brutto + odsetki + amortyzacja
                            raty spłat długoterminowych + odsetki

Informuje, czy zysk przedsiębiorstwa jest na tyle wyskoki, że stwarza możliwość spłat kredytów długoterminowych i odsetek. Powinien być wyższy od jedności.

Podstawowym źródłem informacji przy analizie rentowności przedsiębiorstwa jest bilans, który stanowi zestawienie syntetyczne w ujęciu wartościowym rzeczywistego stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na ściśle określony moment (moment bilansowy – dzień)
Aktywa – to ogół środków gospodarczych (składników majątkowych), których rozporządza przedsiębiorstwo w dokładnie określonym momencie.
Pasywa – to zestawienie źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa.
    

Podziel się
oceń
0
0


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 09 listopada 2015 0:08

  sharp electronics one term life insurance quotes saturn dealer seattle www <br>chatta it clip art whack your boss snapfish web hosting sites northern illinois university car finance insurance personal quote <br>tesco www cheapticket com definitely maybe sale settlement structured necessary

  autor Jose

  blog: http://www.kiwibox.com/fdghtyhyttgr/blog/entry/134480845/gad-ety-reklamowe/

 • dodano: 08 listopada 2015 15:35

  white girl pottery database service provider dwi houston lawyer home loans ma annual credit report watch tv online <br>fiona nbi auto insurance no cost home equity accredited online business degree wisconsin dells wisconsin corporate credit card <br>applications bc under armour

  autor Christopher

  blog: http://lanyrd.com/2016/gadzety-reklamowe-dla-firm/

 • dodano: 08 listopada 2015 1:52

  lebanon criminal lawyer phoenix web hosting net laser jet <br>printer cartridges kids clothes travel medical insurance refinancing home calculator seo optimization tacoma news tribune spell checker puan hesaplama rates mortgage urbandale iowa accredited online degree georgia tax attorney

  autor Lamont

  blog: http://gadzetyreklamowecom.tumblr.com/

 • dodano: 08 listopada 2015 0:48

  web filters online college math courses public liability insurance <br>broker lawyer tax audit medical coder classes injury lawyer tampa cecile de menibus flyleaf lyrics thrift <br>savings plan soup credit cards transfers between the buried and <br>me free conference calls online courses foreign currency

  autor Kellie

  blog: https://groups.diigo.com/group/thought_vectors006/content/gad-ety-reklamowe-dla-firm-14359585

 • dodano: 07 listopada 2015 16:25

  online auto insurance quote the outsiders suddenlink asus <br>eee pc 701 tiffany amber thiessen doppler radar independent financial advisor <br>manic cheats french translation free debit consolidation bad credit mortgage remortgage <br>uk commercial mortgage lead credit consolidation service <br>accept credit card merchant

  autor Sam

  blog: http://gadzetyreklamoweco.blogspot.com/

 • dodano: 07 listopada 2015 12:10

  rihanna cry free web conferencing online college degree program telecom expense zdnet <br>vestax cash out refinance rates mission statement institute <br>seattle tiffany about home equity loans samsung hdtv roscoe document image management voetbalplaatjes

  autor Simone

  blog: http://lanyrd.com/2016/gadzety-reklamowe-z-nadrukiem/

 • dodano: 07 listopada 2015 7:11

  card cheap credit interest rate cheap home insurance <br>quote lump sum settlement economy web hosting <br>laboratory information management system lims national university снимки lancaster railroad <br>tycoon refinance houses free tv online credit card debt consolidation services equity loan 125 <br>rider university conference calls att

  autor Dexter

  blog: http://www.codeproject.com/Questions/1049769/Gadzety-Reklamowe-Z-Nadrukiem

 • dodano: 07 listopada 2015 0:55

  driving instant insurance quote bedbath&beyond samuel translators disaster recovery planning software tractors for sale woai marbella car rental subsequently lestat liposuction cost ok home equity loan indianapolis blast faxing

  autor Cesar

  blog: http://gadzetyreklamowecom.weebly.com/

 • dodano: 07 listopada 2015 0:13

  tempe houses constant california home equity loan rate mature pics el cerrito <br>home bert mccracken digable planets outer banks hotels silverstein kihei hotels cesi care one save the date booking buddy <br>medal of honor heroes 2 aa loans

  autor Regena

  blog: http://www.masterpeace.org/blogs/post/gadety_reklamowe_z_nadrukiem

 • dodano: 06 listopada 2015 21:34

  web hosting dedicated server bmg com deuce credit cards rewards tooth whitening boston term life insurance prices fanny sulfur trial consultants low interest rate <br>mastercard identity protection the decemberists light fixtures college grants playmate

  autor Alisa

  blog: http://lanyrd.com/2016/gadzety-reklamowe/

 • dodano: 06 listopada 2015 18:30

  interest calculator stairs chair lifts anti spam server spray can low interest student loans conundrum homeowners insurance online wellness incentive programs <br>humana individual insurance access washington catering van insurance log cabins t shirts <br>st francis hospital weather forcast

  autor Chelsey

  blog: http://gadzetyreklamowe.jimdo.com/

 • dodano: 18 stycznia 2015 8:08

  I do not even know how I ended up here, however I thought this put <br>up used to be good. I do not know who you are but certainly you're going to a well-known blogger in the event you <br>aren't already. Cheers!

  autor Mauricio

  blog: http://kasa-fiskalna-dla-lekarza.blogspot.com/

 • dodano: 28 grudnia 2014 2:13

  Hello Dear, are you in fact visiting this web site daily,<br>if so after that you will absolutely obtain fastidious know-how.

  autor Velma

  blog: http://gadzety.opinie-365.pl/odziez-reklamowa-to-dobry-pomysl-na-biznes/

 • dodano: 18 lipca 2014 21:37

  Wyborna strona!

  autor Artur

  blog: http://yidasy.com/comment/html/?541.html

 • dodano: 06 marca 2012 13:25

  By otzrymac kredyt inwestycyjny firma musi być rentowna

  autor kredyty na inwestycje

  blog: www.kredyt-inwestycyjny.net

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

sobota, 21 października 2017

Licznik odwiedzin:  133 573  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

O moim bloogu

blog o analizie finansowej

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 133573

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl